top of page

Статиите на тази страница

са на езиците, на които са публикувани. Много от тях са цели текстове, някои са представени с резюмета и отправки към изданията, в които са отпечатани.

Givre, Olivier. "Smells Like kurban Spirit". Ethnologia Balkanica 23:11-39.

Ivanova, T, Chervenkov, M, Kozuharova, E, Dimitrova, D. Ethnobotanical Knowledge on Herbs and Spices in Bulgarian Traditional Dry-Cured Meat Products. Diversity, 14, 6, MDPI-Basel, 2022.

Светлана Христова. “Истории, митове и усещане за място в публичния образ на три фестивала в България“. Проблеми на постмодерността. Vol 12 (1) 2022, стр. 104-130 . Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград. 

Albena Shkodrova. "Radical reformers or not quite? From vegetarianism to communist nutrition in Bulgaria: contrasts and continuities (1925-1960). Baltic Worlds, 2022.

Evgenia Krasteva-Blagoeva and Diana Bogueva, ‘Balkan Food Cultures and Traditions’, in Nutritional and Health Aspects of Food in the Balkans (Elsevier, 2021), 21–33.

Елица Стоилова. "Празници и фестивали на храните: валоризация на локалното кулинарно наследство". Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2021.

Albena Shkodrova. “Tripe Soup for All Women!” / Transgression of Gender Boundaries as Part of Female Identity in Communist and Contemporary Bulgaria. Soudobé dějiny / CJCH 2021, 28(3):648-675 | DOI: 10.51134/sod.2021.050

Елица Стоилова. "Културните фестивали: фестивализация, неолокализъм и гастролокализъм" Seminar.bg, 2020. 

Albena Shkodrova. (Re)digesting Communism. In "Food and Drink in Communist Europe", eds. Shkodrova, Albena, Peter Scholliers, Yves Segers, Food&History Special Issue, 18/1-2. 2020. 

Elitsa Stoilova, ‘Craft Beer Culture and Creative Industries in Plovdiv, Bulgaria’, Papers in Applied Geography, 2020, DOI: 10.1080/23754931.2020.1785533.

Eлица Стоилова. "Чиста и безопасна храна за градския консуматор. Как се модернизира производството на кисело мляко през 30-те – 40-те години на ХХ в." София, 2020, Seminar.bg.

Albena Shkodrova, ‘Rediscovering Europe and national cuisine. How EU integration is shaping food tastes in Sofia and Belgrade in the 21st century", Appetite 133, 2019.

Вихра Барова. "Гастростратегии на производителите на млечни продукти (по примери от Ловешко и Смолянско)". В Петров, П., Ив. Петрова (ред.) "Агрокултурни трансформации в условията на европеизация и глобализация," София: Гутенберг, 2018,  199-223.

Albena Shkodrova. From duty to pleasure in cookbooks of communist Bulgaria. Attitudes to food in the culinary literature for domestic cooking released between 1949 and 1989. Food, Culture&Society, 2018.

Вихра Барова. "Глобализиращи ефекти на алтернативния туризъм върху местните практики и производства (по материали от Смолянско)." В Петров, П., Ив. Петрова (ред.) "Агрокултурни трансформации в условията на европеизация и глобализация," София: Гутенберг, 2018,  304-318. 

Albena Shkodrova. Investigating the history of a meaning of a dish. An enactivist approach to the life of Russian salad in 20th century Bulgaria. Volkskunde, no. 3, 2018, 343-364.

Albena Shkodrova. Revisiting Coca-Cola's "Accidental" Entry into Communist Europe. Garstonomica, Summer 2018, 59-72.

Николай Вуков. Традиционни практики и европейски изисквания: превъплъщения на традицията в регионално означени месни специалитети в България. "Български фолклор", 2017, бр.2, стр.187-212.

Албена Хранова. "Професорите, кулинарната експертиза  и езикът: литературни бележки". Във: "Философия на конкретното", съставители Иван Колев и Асен Стоянов, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016.

Evgenija Krăsteva-Blagoeva, ‘Nahrung Und Ernährung Der Bulgaren in Der Sozialistischen Und Postsozialistischen Periode: Dynamik Der Veränderungen’, in Jahrbuch Für Europäische Ethnologie Dritte Folge 11–2016, by Klaus Roth et al., ed. Sabine Doering-Manteuffel et al. (Brill | Schöningh, 2016), 43–62.

Райна Гаврилова. "Българско за вечеря". Семинар bg, бр. 12, 2015, http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy12.html

Elitsa Stoilova. The Bulgarinization of yogurt: Connecting home, taste and authenticity. Food and Foodways, 2015.  

Elitsa Stoilova. From a Homemade to an Industrial Product: Manufacturing Bulgarian Yogurt. 2013. The Agricultural Society. 

Евгения Кръстева-Благоева, ‘Вкусът на Балканите: Храна и идентичност [Taste in the Balkans: Food and Identity]’, Български Фолклор [Bulgarian Folklore], no. 1 (2010): 7–20.

Еvgenija Krasteva-Blagoeva. Food and migration. The case of Bulgarians in Munich. Ethnologia Balkanica, vol.13 (2009): 249-268.

Евгения Кръстева-Благоева, ‘Култура на „бързото“ и „бавното“ хранене на българина в началото на XXI век’, Антропологични Изследвания / Anthropological Studies, no. 1 (2005): 50–73.

Райна Гаврилова. "Социална и културна еволюция на насладата" в: Културата: граници и съседства. В чест на проф. Иван Стефанов. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005,  374-390. 

Еvgenija Krasteva-Blagoeva. The Bulgarians and McDonald's. Some anthropological aspects. Ethnologia Balkanica, vol.5 (2001): 207-217.

bottom of page