top of page

Статиите на тази страница

са на езиците, на които са публикувани. Много от тях са цели текстове, някои са представени с резюмета и отправки към изданията, в които са отпечатани.

Givre, Olivier. "Smells Like kurban Spirit". In: Ethnologia Balkanica 23:11-39.

Ivanova, T, Chervenkov, M, Kozuharova, E, Dimitrova, D. Ethnobotanical Knowledge on Herbs and Spices in Bulgarian Traditional Dry-Cured Meat Products. Diversity, 14, 6, MDPI-Basel, 2022, DOI:https://doi.org/10.3390/d14060416, 416. SJR (Scopus):0.668, JCR-IF (Web of Science):3.031

Светлана Христова. “Истории, митове и усещане за място в публичния образ на три фестивала в България“. Проблеми на постмодерността. Vol 12 (1) 2022, стр. 104-130 . Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград. https://doi.org/10.46324/PMP2201104

Albena Shkodrova. "Radical reformers or not quite? From vegetarianism to communist nutrition in Bulgaria: contrasts and continuities (1925-1960). In: Baltic Worlds, 2022.

Елица Стоилова. "Празници и фестивали на храните: валоризация на локалното кулинарно наследство". Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2021.

Albena Shkodrova. “Tripe Soup for All Women!” / Transgression of Gender Boundaries as Part of Female Identity in Communist and Contemporary Bulgaria. Soudobé dějiny / CJCH 2021, 28(3):648-675 | DOI: 10.51134/sod.2021.050

Елица Стоилова. "Културните фестивали: фестивализация, неолокализъм и гастролокализъм" Seminar.bg, 2020. 

Albena Shkodrova. (Re)digesting Communism. In "Food and Drink in Communist Europe", eds. Shkodrova, Albena, Peter Scholliers, Yves Segers, Food&History Special Issue, 18/1-2. 2020. 

Elitsa Stoilova, ‘Craft Beer Culture and Creative Industries in Plovdiv, Bulgaria’, Papers in Applied Geography, 2020, DOI: 10.1080/23754931.2020.1785533.

Eлица Стоилова. "Чиста и безопасна храна за градския консуматор. Как се модернизира производството на кисело мляко през 30-те – 40-те години на ХХ в." София, 2020, Seminar.bg.

Albena Shkodrova, ‘Rediscovering Europe and national cuisine. How EU integration is shaping food tastes in Sofia and Belgrade in the 21st century" In: Appetite 133, 2019.

Вихра Барова. "Гастростратегии на производителите на млечни продукти (по примери от Ловешко и Смолянско)". В Петров, П., Ив. Петрова (ред.) "Агрокултурни трансформации в условията на европеизация и глобализация," София: Гутенберг, 2018,  199-223.

Albena Shkodrova. From duty to pleasure in cookbooks of communist Bulgaria. Attitudes to food in the culinary literature for domestic cooking released between 1949 and 1989. Food, Culture&Society, 2018.

Вихра Барова. "Глобализиращи ефекти на алтернативния туризъм върху местните практики и производства (по материали от Смолянско)." В Петров, П., Ив. Петрова (ред.) "Агрокултурни трансформации в условията на европеизация и глобализация," София: Гутенберг, 2018,  304-318. 

Albena Shkodrova. Investigating the history of a meaning of a dish. An enactivist approach to the life of Russian salad in 20th century Bulgaria. Volkskunde, no. 3, 2018, 343-364.

Albena Shkodrova. Revisiting Coca-Cola's "Accidental" Entry into Communist Europe. Garstonomica, Summer 2018, 59-72.

Николай Вуков. Традиционни практики и европейски изисквания: превъплъщения на традицията в регионално означени месни специалитети в България. "Български фолклор", 2017, бр.2, стр.187-212.

Албена Хранова. "Професорите, кулинарната експертиза  и езикът: литературни бележки". Във: "Философия на конкретното", съставители Иван Колев и Асен Стоянов, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016.

Райна Гаврилова. "Българско за вечеря". Списание Семинар bg, бр. 12, 2015, http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy12.html

Elitsa Stoilova. The Bulgarinization of yogurt: Connecting home, taste and authenticity. In: Food and Foodways, 2015.  

Албена Хранова. "Професорите, кулинарната експертиза  и езикът: литературни бележки". Във: "Философия на конкретното", съставители Иван Колев и Асен Стоянов, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016.

Elitsa Stoilova. From a Homemade to an Industrial Product: Manufacturing Bulgarian Yogurt. 2013. The Agricultural Society. 

Райна Гаврилова. "Социална и културна еволюция на насладата" в: Културата: граници и съседства. В чест на проф. Иван Стефанов. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005,  374-390. 

bottom of page