top of page
Vihra Barova snimka.JPG

Д-р Вихра Барова е културолог,  доцент в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Последните й публикации са свързани с производството, презентацията и консумирането на храната като наследство: статиите "Сирена и трюфели – храната като наследство. Българска етнология" (2019), "Гастростратегии на производителите на натурални млечни продукти в условията на европеизация и глобализация (по примери от Ловешко и Смолянско).  (2018)," Глобализиращи ефекти на алтернативния туризъм върху местните практики и производства (по материали от Смолянско) (2018).

 

 

 

Д-р Вихра Барова е завършила магистърската програма по Културна антропология към Катедра „История и теория на културата“, СУ „Св. Климент Охридски“ (2004). От 2005 г. е докторант на Етнографския институт с музей при БАН. Специализира социална антропология в Института “Макс Планк”, Хале, Германия, като стипендиант на докторантската програма за социална антропология „Мария Кюри” (2008-2009). Носител на първата награда на SIEF (Международно научно дружество за етнология и фолклор) за най-добра дисертация на млад учен по етнология (2011). От 2018 г. е доцент в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Работи в поредица от проекти, посветени на младежките субкултури и културните различия. През последните години интересите ѝ са насочени към стратегиите и начините на използване на природни и културни ресурси в застрашени от икономическа маргинализация планински и полупланински райони (в Средните Родопи и Средния Предбалкан), в частност към опитите за съчетаване на обусловени от климата и природните дадености аграрно производство, туризъм и фестивална култура. Също така и към изследвания на кулинарните традиции в малки населени места. В тази насока са и последните й публикации, свързани с производството, презентацията и консумирането на храната като наследство: Барова, В. Сирена и трюфели – храната като наследство. Българска етнология, XLIV, 4, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ (2019), 438-451; Барова, В. Гастростратегии на производителите на натурални млечни продукти в условията на европеизация и глобализация (по примери от Ловешко и Смолянско). Петров, П., Ив. Петрова (ред.) Агрокултурни трансформации в условията на европеизация и глобализация, София: Гутенберг (2018), 199-223; Барова, В.. Глобализиращи ефекти на алтернативния туризъм върху местните практики и производства (по материали от Смолянско). Петров, П., Ив. Петрова (ред.) Агрокултурни трансформации в условията на европеизация и глобализация, София: Гутенберг (2018), 304-318.

Публикации

2015-2018    „Transformations of Local Agricultural Practices under Conditions of Europeanisation andGlobalisation”. Main institution: the Institute for Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum – Bulgarian Academy of Sciences; partner: Institute of Biodiversity and Ecosystem Research - the Bulgarian Academy of Sciences. Funded by the Scientific Research Fund, Ministry of Education and Science, Bulgaria. 

 

2019-2023 “Culinary traditions and cultural and historical heritage in small settlements - invention, exploitation, promotion”. Main institution: Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Ethnology Department

Барова, В. Сирена и трюфели – храната като наследство. [Cheese and Truffles – the Food as a Heritage]. Българска етнология, XLIV, 4, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ (2019), 438-451; 

Барова, В. Гастростратегии на производителите на натурални млечни продукти в условията на европеизация и глобализация (по примери от Ловешко и Смолянско). [Gastrostrategies of the Producers of Natural Dairy Products in the Conditions of Europeanization and Globalization (examples from Lovech and Smolyan)]. Петров, П., Ив. Петрова (ред.) Агрокултурни трансформации в условията на европеизация и глобализация, София: Гутенберг (2018), 199-223; 

Барова, В.. Глобализиращи ефекти на алтернативния туризъм върху местните практики и производства (по материали от Смолянско). [Globalizing Effects of Alternative Tourism on Local Practices and Productions (based on materials from Smolyan region)]. Петров, П., Ив. Петрова (ред.) Агрокултурни трансформации в условията на европеизация и глобализация, София: Гутенберг (2018),  304-318. 

Contact

Acad. G. Bonchev Str., bl. 6, 1113 Sofia, Bulgaria 

E-mail:vihra.barova@iefem.bas.bg

bottom of page