top of page
ES-pic-site.jpeg

Д-р Елица Стоилова е доцент в Пловдивският университет в катедра „Етнология“ на Философско-историческия факултет. университета. Публикувала е книгите Producing Bulgarian yoghurt: manufacturing and exporting of authenticity [Прозиовдството на българаско кислео мляко: произовдство и изнс на автетичност] (2014) и „Празници и фестивали на храните. Валоризация на локланото кулинарно наследство“ (2021). Носител е на годишната награда „Достъп до добра храна“ на   Граждански институт и на Фондация "Българска месна традиция" за 2020

Д-р Елица Стоилова е защитила бакалавърските си степени по етнология и социология в Пловдивския университет. Магистърската ѝ степен е „Управление на изследователските дейности и иновациите“ (ПУ). Докторантурата си защитава в Холандия (Техническия университет в Айндховен) в програма за история на технологиите. Работи върху българското кисело мляко и как то се превръща в национален символ. Изследва промяната в неговото производство и консумация, както и неговата популяризация в чужбина. В резултат на изследването си публикува през 2014-та книгата Producing Bulgarian yoghurt: manufacturing and exporting of authenticity (Прозиовдството на българаско кислео мляко: произовдство и изнс на автетичност). От  доктурантурата ѝ  социалното изследване на храната и храненето се налагат като основен неин изследователски интерес. Нематериалното културно наследство и въпросът за идентичността са другите две тематични области, с които се занимава (почти винаги през храните). От близо 5 години работи върху кулинарните фестивали в България и техните специфики. През 2016 – 2017 година печели стипендия от Центъра за академични изследвания в София, като в рамките на една година работи върху своето изследване „Традиции и иновации: валоризация на автентичните храни“, което прераства по-късно в цялостно изследване на процеса на фестивализация и неолокални политики, които тя изследва през празниците и фестивалите посветени на храни. За изследванията си в сферата на храните получава през 2020-та годишната награда „Достъп до добра храна“ на   Граждански институт и на Фондация "Българска месна традиция" за изграждането на публичен образ на добрата храна чрез изследването и популяризирането на традициите на хранителните технологии и кулинарните фестивали в България. През 2021- ва Елица Стоилова издава монографията „Празници и фестивали на храните“ Валоризация на локланото кулинарно наследство“, в която обобщава изследването си на тези проблематики през последните години.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Избрани публикации

Стоилова, Е. (2021) Празниците и фестивалите на храните:  валоризация на локалното кулинарно наследство. Пловдив:  Университетско издателство „Паисий Хилендарски“.  

Stoilova, E. Еxporting  Authenticity. Amsterdam: Amsterdam University Press. 

 

Стоилова, E. (2020) “Кулинарните фестивали: фестивализация,  неолокализъм и Гастролокализъм”, Семинар_BG 19, 1-25, https://seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy19/item/585-kulinarnite festivali.html

Стоилова. Е. (2020) „Неолокализъм, занаятчийска бира и антимакдоналдизация,“ Социологически проблеми 2 : 596-623.

Кръстанова, Кр. Златкова, М., Кисикова, М. Стоилова, Е. (2019) По пътя.  Образи, звуци, истории. Пловдив: ИК „Ракурси“. ISBN: 978-954- 8852-97-5.

 

Стоилова, E. (2020) “Чиста и безопасна храна за градския консуматор. Как  се модернизира производството на кисело мляко през 30-те – 40-те  години на ХХ в.” Семинар_BG 18, https://seminar-bg.eu/spisanie seminar-bg/broy-18/item/579-chista-i-bezopasna-hrana-za-gradskiya konsumator.html 

 

Stoilova, E. (2020) “Craft Beer Culture and Creative Industries in Plovdiv,  Bulgaria". Papers in Applied Geography 6, 222-239. 

Стоилова, Е. (2019) „Заветът на художника“. В:. По пътя. Образи, звуци,  истории. 59 – 90. Пловдив: ИК „Ракурси“. ISBN: 978-954-8852-97-5.

 

Златкова, М. и Елица Стоилова (2019) "Образи на планината във  визyалните наративи на каракачаните". В: Шнитер, М. и колектив  (съставители) Родопа планина – земи, богове, хора и храмове. Изд.  Исторически музей Велинград: София,  ISBN 978-954-92299-7-4.,  451-463. 

 

Stoilova, E. (2018) “Food, Myths, and Authenticity”. MemoScapes. Romanian  Journal of Memory and Identity Studies 2, no 2, 53-63. 

 

Stoilova, E. (2018) „Food festivals as cultural experience economy”  Questionner le tournant créatif : dispositifs, processus et  représentations. YanitaAndonova et Anne-France KOGAN (dir.): 79-83.

 

 Стоилова, Е. (2017) „Фестивалност и конструиране на локалното културно наследство“. В Опазване на културното наследство. Идеи и практики. Мила Сантова и колектив (ред.), 212-222 стр. София: АИ „Марин Дринов“. 

 

Стоилова, Е. (2017) „Валоризация на автентичната храна: фестивалите на традиционните храни като иновативни практики“. Иновации, развитие и устойчивост в селските райони в България и Европа– сборник, 127-137 стр. Таня Неделчева (съст.). София: ОМДА, http://www.prehod.omda.bg/uploaded_files/files/articles/sbornik_konfere ntsia__1516022560.pdf , ISBN 978-954-9719-96-3.

 

Stoilova, E. (2016) “Le yaourt bulgare ou la fabrique de l’ authenticité“.  Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l'Europe,https://ehne.fr/article/civilisation-materielle/consommation-et-circulations transnationales/le-yaourt-bulgare-ou-la -fabrique-de-lauthenticite. 

 

Стоилова, Е. (2015) „Храните в ракурса на етноложкото изследване или какво е българско кисело мляко“. След следващата запетая – сборник , 51- 64. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски". 

 

Stoilova, E. (2015) „The Bulgarianization of Yoghurt: Connecting Home, Taste  and Authenticity“. Food and Foodways 1-2 (23):14-35.

 

Stoilova, E. (2014) Producing Bulgarian Yoghurt: Manufacturing and Exporting  Authenticity. Amsterdam: Amsterdam University Press. 

 

Stoilova, E. (2013) “From Home-Made Product to Industrial One: Manufacturing Bulgarian Sour Milk.” Agricultural History 87 (1): 73-92. 

 

Stoilova, E. (2012) "Deconstructing the Authenticity: Who, When and How Created the Bulgarian Yoghurt." Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities, http://www.unibuc.ro/n/resurse/myth-makiand-myth-brea-inhist-and 

thehuma/docs/2012/iul/12_09_22_09Proceedings_Myth_Making_and_M 

yth_Breaking_in_History.pdf 

 

Стоилова, Е. (2012) „Визуализация на нематериалното културно наследство." В Локално наследство- ресурс за местно развитие. Съст. Красимира Кръстанова, , 57-77. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски."

 

Stoilova, E. (2011) "From Homemade Product to Industrial One: Manufacturing  Bulgarian Sour Milk." Interdisciplinary Themes Journal 3 (1),  http://www.interdisciplinarythemes.org/journal/index.php/itj/article/viewFile/103/

Contact

123-456-7890 

bottom of page